Privacybeleid

1. Algemeen

Bij Meereurosonline.nl staan u en uw persoonsgegevens hoog in het vaandel. Daarom behandelen wij uw persoonsgegevens zorgvuldig en bewaren wij deze alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018.

De gegevens die u aan ons verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Verder zullen wij de door u ingevulde gegevens alleen gebruiken om te reageren op uw specifieke vragen en informatieverzoeken via de website, per mail, telefonisch, per post of via WhatsApp.

2. Gegevens doorgeven aan derden

Meereurosonline.nl kan uw persoonsgegevens bijvoorbeeld doorgeven aan de partners die namens hen diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties die bij ons zijn aangesloten.

Verder kan dat ook in alle gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Meereurosonline.nl is niet van plan de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie ongeacht op welke juridische grond.

3. Welke gegevens slaan wij op

Meereurosonline.nl slaat persoonsgegevens, NAWT-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens tijdelijk op met als doel deze te controleren bij de Kamer van Koophandel.

En/of te vergelijken met de gegevens bij de bank bij het afgeven van een machtiging.

Hierdoor werken wij uitsluitend met bedrijven die over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening in Nederland beschikken.

4. Beveiliging

Meereurosonline.nl en de partijen die namens Meereurosonline.nl gegevens verwerken doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Hierbij treft Meereurosonline.nl fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen zoals pseudonimisering.

In geval van Webcare via WhatsApp maakt Meereurosonline.nl gebruik van de end-to-end encryptie beveiliging van WhatsApp. Dit houdt in dat WhatsApp en derde partijen de berichten niet kunnen lezen of beluisteren.

5. Rechten

U heeft het recht om uw gegevens aan te passen, in te zien of zelfs te laten vernietigen. Verder heeft u het recht om een periodieke machtiging te allen tijde weer op te zeggen via uw bank en/of bezwaar in te dienen tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden, met uitzondering van de verstrekking op grond van een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Bovendien wijst Meereurosonline.nl u op de mogelijkheid een klacht in te kunnen dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Bewaartermijn

Meereurosonline.nl zal de bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, NAWT-gegevens, contactgegevens en betaalgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel van de verwerking en o.b.v. de wettelijke bewaartermijn.

7. Wijzigingen

Meereurosonline.nl behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te brengen tussen Meereurosonline.nl en een betrokkene.

Dit Privacybeleid werd voor het laatst geüpdatet op 29 januari 2023.